Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

OMC-Werkgroepen

De Open Methode van Coördinatie (OMC) werkgroepen zijn werkgroepen  waar experten uit de verschillende lidstaten goede praktijken kunnen uitwisselen en beleidsaanbevelingen kunnen opstellen voor zowel het nationale als het voor het Europese niveau. Deze werkgroepen opereren in het kader van het Werkplan Cultuur.

Kunsten en Erfgoed was of is vertegenwoordigd in de volgende werkgroepen:

  • Collectiemobiliteit
  • Mobiliteit van kunstenaars
  • Kunstenaarsresidenties.


OMC-werkgroep ‘Collectiemobiliteit’

De voorbije tien jaar vormde collectiemobiliteit een belangrijk aandachtspunt binnen de opeenvolgende Werkplannen Cultuur. De mobiliteit van collecties werd beschouwd als een manier om tot meer culturele uitwisseling te komen binnen de Europese Unie. Doel vormde het wegwerken van de diverse obstakels die deze mobiliteit verhinderen via het uitwisselen van informatie en goede praktijken. Belangrijke mijlpalen bij deze werkzaamheden zijn de diverse rapporten en aanbevelingen. Trendsettend was rapport Lending to Europe. Recommendations on collection mobility for European museums van 2005, opgesteld door een werkgroep van tiental museumdirecteuren.

Na 2005 werd het onderwerp opgenomen in de Werkplannen Cultuur en werd het ook onderwerp van één van de OMC-werkgroepen. De website www.lending-for-europe.eu vormt een handige toegangspoort voor dit onderwerp. De rapporten van deze werkgroepen geven een goed overzicht van de resultaten en de activiteiten van deze werkgroep en bevatten vele relevante beleidssuggesties, vergelijkingen en goede praktijken.


OMC-werkgroep ‘Mobiliteit van kunstenaars’

n de periode 2008-2012 werden er twee werkgroepen en één experten groep georganiseerd over mobiliteit in de kunstensector. Naast concrete aanbevelingen, werd er ook heel wat  kennis uitgewisseld tussen de aanwezige lidstaten. Verschillende obstakels rond mobiliteit van kunstenaars en organisaties werden besproken, en mogelijke oplossingen werden naar voor geschoven. Het finale rapport van de eerste OMC-werkgroep bevat 21 aanbevelingen, zowel aan de EU als aan de lidstaten. Deze aanbevelingen gaan over:

  • informatie-uitwisseling rond juridische, praktische en financiële knelpunten
  • het ontwikkelen of verfijnen van subsidie- en ondersteuningsprogramma’s
  • VISA-problematieken
  • het verzamelen van informatie rond mobiliteit.

Als gevolg van deze aanbevelingen werd er een experten groep rond informatie-uitwisseling over mobiliteit van kunstenaars opgericht. Deze experten groep had als doel om gemeenschappelijke standaarden uit te tekenen zodat informatie over mobiliteit doorheen de verschillende lidstaten vergeleken kan worden. Naast Kunsten en Erfgoed was ook het Kunstenloket vertegenwoordigd in deze experten groep.

De tweede OMC rond mobiliteit in de Kunstensector had als doel om informatie tussen lidstaten te delen over ondersteuningsprogramma’s voor mobiliteit.


OMC-groep “Kunstenaarsresidenties”

In 2013 richtte de Europese Unie een werkgroep op rond kunstenaarsresidenties. De werkgroep is bedoeld voor kennisuitwisseling en netwerking. Er wordt een handboek opgesteld over de voorbereiding, organisatie en opvolging van residenties waarin ook het uitbouwen van netwerken en ondersteuningsmechanismen wordt behandeld.