Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Coachingstraject voorzitters en beoordelaars (Kunstendecreet)

25.09.2015

Om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun advieswerk in het kader van het nieuwe Kunstendecreet, organiseerde de afdeling Kunsten in samenwerking met het Kunstenpunt twee coachingsdagen in De Studio te Antwerpen. Met respectievelijk 173 en 205 inschrijvingen zijn beide dagen, waarvan de eerste doorging op 25 juni en de tweede op 8 september, druk bijgewoond. Telkens werd ingegaan op de vernieuwingen als gevolg van het nieuwe decreet aan de hand van een aantal presentaties en workshops. 


Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd tijdens de coachingsdagen ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

 

Draaiboek beoordeling

Minister Gatz heeft het draaiboek beoordeling, dat door de adviescommissie Kunsten werd ontwikkeld, goedgekeurd.

Hoofddoel van dit document is een maximale garantie op een gelijke behandeling van aanvragen binnen het Kunstendecreet, en dat op een zo transparant mogelijke wijze. Het biedt informatie, een gemeenschappelijk scenario en gedeelde principes waarop alle betrokken actoren kunnen terugvallen. De afspraken zijn gebaseerd op bepalingen in het Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit, evenals op de strategische visienota kunsten. Ze werden door de administratie en de adviescommissie samen pragmatisch uitgewerkt om de beginselen van behoorlijk bestuur (motiveringsplicht, gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheid en fair play) zoveel mogelijk te bevorderen.

Voortaan zal voor elke aanvraag zowel in het zakelijk als het artistiek advies een conclusie worden gegeven, die varieert tussen zeer goed, goed, voldoende, nipt onvoldoende en volstrekt onvoldoende. Deze conclusie is geen rekenkundig eindoordeel gebaseerd op gewogen scores op elk criterium maar een oordeel dat gebaseerd is op overleg en waarbij naar een consensus wordt gestreefd. De afstemming van het zakelijke en het artistieke advies, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het artistieke advies, zal leiden tot een indeling van de beoordeelde aanvragen in 25 verschillende categorieën.

Aanvullend bij de beoordeling per criterium maar nog steeds op basis van de decretale criteria zal een advies een aanvraag ook nader beschrijven aan de hand van door de minister geselecteerde aandachtspunten uit de visienota:

  • een correcte vergoeding van de kunstenaars
  • samenwerking en krachtenbundeling
  • spreiding van activiteiten
  • ondernemerschap en bereidheid om risico te nemen
  • aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen: digitalisering, diversiteit
  • verstedelijking, globalisering, budgettaire context.

Met de goedkeuring van het draaiboek en de selectie van de aandachtspunten door de minister kan de beoordeling van de eerste projectaanvragen die op 15 september werden ingediend en de beoordeling van de ondersteuning voor werkingssubsidies – uiterste indiendatum 1 oktober - van start gaan.