Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Decreet lokaal bestuur principieel goedgekeurd (voorontwerp)

28.02.2017

De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed.

De Vlaamse overheid is een ‘kaderstellende’ overheid die de grote doelstellingen van het Vlaamse beleid bepaalt. De gemeenten krijgen hierin het vertrouwen om die doelstellingen binnen de eigen lokale context te realiseren en te bepalen welke middelen en mensen ze daarvoor inzetten.

De Vlaamse Regering heeft zich in het regeerakkoord geëngageerd om die verhouding tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen te verankeren in een nieuw decreet over het lokaal bestuur, dat in de plaats komt van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016.


Meer info

Voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting

Vragen ?

decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be