Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Regie dienstverlenende rollen cultureel-erfgoedveld

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 voorziet in de ondersteuning van professionele organisaties die een specifieke dienstverlenende rol op landelijk niveau opnemen wat betreft de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed in Vlaanderen. De werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau is nieuw. Het vervangt de verschillende subsidielijnen die in voorgaande decreten per dienstverlenend organisatietype werden benoemd. Ook collectiebeherende organisaties kunnen hier op intekenen, bijkomend bij de werkingssubsidies voor de vijf functies. Het opnemen van een landelijke dienstverlenende rol door een collectiebeherende organisatie is optioneel.

Zoals door de sector gevraagd in het participatieve traject voorafgaand aan de conceptnota, gaf het kabinet de afdeling Cultureel Erfgoed de opdracht om in het najaar 2016 een overzicht van de ontwikkeling van dit landelijke dienstverlenende cultureel-erfgoedveld te maken, en in een fase voorafgaand aan de voorbereiding van dossiers, de regie hierover te voeren. 

Het regietraject focust op de ontwikkeling van het landelijke dienstverlenende veld. Dit traject startte in de zomer 2016 en werd afgerond in februari 2017. De neerslag van het regietraject wordt verwerkt in de strategische visienota cultureel erfgoed, die uiterlijk op 1 april 2017 wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet ook andere vormen van werkingssubsidies zoals:

 

 


Wat houdt een dienstverlenende rol op landelijk niveau in?

Wie kan een dienstverlenende rol op landelijk niveau opnemen?

Waarom is een actieve regie bij de ontwikkeling van het dienstverlenend netwerk nodig? 

Op welke manier zal de regie door de afdeling Cultureel Erfgoed worden gevoerd?