Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies voor publicaties

De subsidiëring van cultureel-erfgoedpublicaties is een flankerende maatregel voor het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid wenst de reflectie over het cultureel erfgoed te stimuleren evenals de verspreiding van kennis van en over het cultureel erfgoed. De subsidiëring van boeken, video’s, websites, cd’s, dvd’s en andere media kunnen hier toe bijdragen. Ze verstrekken de lezers de nodige informatie om actief te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en voor het cultureel-erfgoedveld relevante maatschappelijk evoluties.

Deze publicaties hoeven zich niet alleen te richten op het brede publiek, ze kunnen zich ook richten op de cultureel-erfgoedwerkers en voor hen belangrijke tendensen en evoluties signaleren of de wetenschappelijke discussie aanwakkeren. Ook wetenschappelijke publicaties over geschiedenis of volkscultuur komen in aanmerking voor een subsidiëring.

Naast het aanmoedigen en het wekken van interesse van de uitgevers moet een subsidie ook een ruimere verspreiding mogelijk maken door onder andere het drukken van de kostprijs en het investeren in een bredere communicatie en verspreiding.

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in subsidies voor: 

  • periodieke publicaties
  • niet-periodieke publicaties